เงื่อนไขการให้บริการ

เพื่อปกป้องสิทธิของท่าน (“ผู้ใช้งาน”) โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทจัมโบ้ไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัท”) ก่อนสมัครใช้งาน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามดุลยพินิจของบริษัทและตามความจำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ

หากคุณเชื่อมต่อหรือใช้บริการเว็บไซต์ที่จัมโบ้ไลฟ์ดำเนินการและเป็นเจ้าของ (JamboLive.tv “เว็บไซต์จัมโบ้ไลฟ์”) 、บริการของจัมโบ้ไลฟ์หรือแอปฟลิเคชันที่เกี่ยวข้อง(รวมถึงแต่ไม่จำกัดแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน JamboLive) คุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะยอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดต่อไปนี้ทั้งหมด (ข้อกำหนดในการให้บริการ) และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเป็นผู้ไร้ความสามารถ ตัวแทนทางกฎหมายของคุณต้องเป็นผู้สมัครใช้บริการนี้แทน หากคุณเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ คุณควรได้รับความยินยอมจากตัวแทนทางกฎหมายของคุณก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้ ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้จะเป็นตัวแทนควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ผู้ใช้บริการ และพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของจัมโบ้ไลฟ์ หากคุณได้เชื่อมต่อหรือใช้บริการจัมโบ้ไลฟ์หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากผู้ใช้บริการจัมโบ้ไลฟ์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้ใช้งาน) ไม่ตกลงและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ไม่ควรเชื่อมต่อหรือใช้บริการของจัมโบ้ไลฟ์

2. การปรับปรุงและแก้ไขบริการสมาชิก

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสมาชิกที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดใหม่ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือบนแพลตฟอร์มที่ให้บริการของบริษัท หากคุณไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง โปรดหยุดใช้บริการของบริษัท หากคุณยังยืนยันที่จะใช้บริการต่อ บริษัทจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

3. บัญชีและความปลอดภัย

▪ ตามกฎหมายแล้ว คุณต้องมีอายุถึงเกณฑ์กำหนดและยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการถึงจะสามารถใช้บริการของจัมโบ้ไลฟ์ได้ ในบางประเทศ ตามกฎหมายคุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป คุณต้องตกลงยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูดต้องโดยละเอียด
▪ (รวมทั้งชื่อจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ) หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถทำการอัพเดตข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่หากข้อมูลที่คุณให้ไม่เป็นความจริง หรือนำไปสู่การเข้าใจผิด บริษัทอาจทำการยุติสัญญาสมาชิกและสิทธิในการใช้บริการต่างๆได้ทุกเมื่อ
▪ หากไม่ได้รับความยินยอมหรือการอนุญาตอย่างเต็มที่จากผู้มีอำนาจ คุณไม่สามารถสร้างบัญชีแทนผู้อื่นได้
▪ คุณไม่สามารถใช้บัญชีจัมโบ้ไลฟ์ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอุปกรณ์อัตโนมัติ, Malware, Robot, Web crawler, โปรแกรมดูดข้อมูลอัตโนมัติหรือย่างอื่นที่คล้ายกัน) บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้โดยไม่มีเหตุผล
▪ หากไม่ได้รับความยินยอมจากจัมโบ้ไลฟ์ คุณจะไม่สามารถขาย ให้ หรือโอนบัญชีผู้ใช้งานจัมโบ้ไลฟ์ของคุณหรือสิทธิในบัญชีใดๆให้แก่ผู้อื่นได้
▪ คุณไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับได้ (รวมถึง ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณหรือของบุคคลอื่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ)
▪ คุณต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบกับผู้อื่น หรือกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบัญชีจัมโบ้ไลฟ์ของคุณ
▪ คุณต้องไม่ทำการเข้าสู่ระบบบัญชีของผู้อื่น หรือกระทำการใดๆที่อาจเป็นภัยต่อบัญชีจัมโบ้ไลฟ์ของผู้อื่น
▪ หากคุณใช้บริการจัมโบ้ไลฟ์ในนามของนิติบุคคล คุณต้องประกาศและรับประกันว่าคุณมีอำนาจอย่างเต็มที่ในการลงชื่อสัญญาในนามของนิติบุคคล และสิทธิในการเป็นตัวแทนของคุณยังคงมีผลสมบูรณ์
▪ คุณยอมรับว่าเราอาจทำการถ่ายโอน ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในไต้หวันหรือศูนย์ประมวลผลข้อมูลที่จัมโบ้ไลฟ์เป็นเจ้าของหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อกำหนดการใช้บริการจัมโบ้ไลฟ์

คุณต้องเข้าใจและยอมรับว่าจัมโบ้ไลฟ์ให้บริการเฉพาะแพลตฟอร์มสำหรับการแชร์ ส่งและรับข้อมูล ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดภายใต้บัญชีที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้ รวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้ได้ทำการส่งและผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว หากมีการละเมิดกฎหมายเมื่อใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณฝ่าฝืนกฎหมาย, ข้อระเบียบบริษัท, ข้อกำหนดระเบียบสมาชิก ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือหากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อบริษัท ดังนั้นผู้ใช้ควรมีวิจารณญาณตนเองเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาใน Jambo Liveและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการกระทำของตนหรือการเผยแพร่การออกอากาศสด บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือความสูญเสียของผู้ใช้

5. การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงบริการ

หากสมาชิกมีสถานการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยุติหรือเปลี่ยนแปลงบริการของบัญชีสมาชิกทันที บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อสมาชิกหรือบุคคลภายนอกสำหรับปัญหา ความไม่สะดวก หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้บริการนี้


 • ▪ ลงทะเบียนการใช้งานด้วยข้อมูลเท็จ
 • ▪ ผู้ที่ใช้บริการภายใต้ชื่อบริษัทของเรา “จัมโบ้ไลฟ์” หรือภายใต้ชื่อบริษัทแพลตฟอร์ม หรือช่องทางที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น
 • ▪ ใช้อักขระอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย จีน อังกฤษและตัวเลข หรือใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือรูปภาพเป็นชื่อของบริการ
 • ▪ สมัครบัญชีบริการนี้ในนามของบุคคลอื่น
 • ▪ Use hypocritical หลอกลวง methods to recharge.
 • ▪ ละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • ▪ ทำการโอน ให้เช่า หรือใช้ผู้อื่นยืมบัญชีการใช้งาน
 • ▪ การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ▪ การกระทำที่ละเมิดกฎหมายปัจจุบัน
 • ▪ ใช้ระบบหรือเครื่องมือใดๆ เพื่อทำงานแทรกแซง โจมตีโดยมีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรือเพื่อทำลายบริการ เซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายของบริษัท
 • ▪ ใช้โปรแกรมเสริม โปรแกรมไวรัส BUG หรือวิธีการอื่นๆ ที่ละเมิดความเป็นธรรมและความสมเหตุสมผลในการเข้าใช้งานบนแพล็ตฟอร์ม

การระงับบริการหรือหยุดบริการชั่วขณะ

หากเกิดสถานการณ์ใดต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะหยุดหรือขัดขวางการให้บริการ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สาม หากปัญหา ความไม่สะดวก หรือความเสียหายใดๆ จากการกระทำนี้:

 • ▪ เมื่อทำการบำรุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 • ▪ เมื่อเกิดความขัดข้องอย่างกะทันหันของอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ▪ เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกในกรณีฉุกเฉิน
 • ▪ เมื่อข้อผิดพลาดจากซอฟต์แวร์ ไวรัส ไวรัสโทรจัน หรือโปรแกรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการผ่านแพล็ตฟอร์มนี้ บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการได้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้
 • ▪ เมื่อเกิดภัยพิบัติจากและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

สิทธิและการอนุญาต
 • ▪ คุณไม่สามารถโพสต์ ไลฟ์ออกอากาศต่อสาธารณะหรือการกระทำในลักษณะอื่นใดผ่านบริการของจัมโบ้ไลฟ์ เพื่อการรุกล้ำความเป็นส่วนบุคคลของผู้อื่น การละเมิดลิขสิทธิ์ ความก้าวร้าว การข่มขู่ ความรุนแรง การยุยงให้เกิดความรุนแรง ภาพโป๊เปลือย การเลือกปฏิบัติ การกระทำที่ผิดกฎหมาย แสดงถึงความเกลียดชัง การล่วงละเมิด ลามกอนาจารหรือการชี้นำทางเพศ ข้อความ ไฟล์ ข้อมูล ชื่อผู้ใช้ รูปภาพ ภาพวาด รูปภาพ ไอคอน ภาพถ่าย ภาพร่าง คลิปเสียงและวิดีโอ เสียง งานดนตรี งาน ลิงก์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสื่อนั้นๆ
 • ▪ คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหาที่คุณเผยแพร่ ภายใต้นโยบายส่วนตัว คุณอนุญาตให้จัมโบ้ไลฟ์เข้าถึงและใช้เนื้อหานั้นได้ การอนุญาตนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณทำการลบหรือทำการปิดบัญชีผู้ใช้งานจัมโบ้ไลฟ์ของคุณ แต่คุณเข้าใจว่าเนื้อที่คุณได้ทำการเผยแพร่นั้น ยังคงถูกเก็บไว้ในศูนย์ประมวผลข้อมูลในระยะงานเวลาที่เหมาะสม
 • ▪ คุณรับรองและรับประกันสิ่งต่อไปนี้:
  • ▫ คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ หรือมีสิทธิที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ (รวมถึงมีสิทธิในการอนุญาตมอบสิทธิการใช้งาน)
  • ▫ เนื้อหาและการใช้เนื้อหาของคุณผ่านบริการของจัมโบ้ไลฟ์ไม่สามารถละเมิดสิทธิของผู้ให้บริการบุคคลที่สามรวมถึงความเป็นส่วนตัว ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
  • ▫ คุณตกลงที่จะแบกรับค่าลิขสิทธิ์ ค่าปรับและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาที่คุณเผยแพร่
  • ▫ ตามกฎหมายประเทศของคุณ คุณมีสิทธิและสามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้
 • ▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือบล็อกเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นคุณเข้าใจว่าจัมโบ้ไลฟ์จะไม่ทำการสำรองหรือจัดเก็บเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ เราขอแนะนำให้คุณทำการสำรองเนื้อหาที่เผยแพร่หากคุณต้องการ
 • ▪ หากคุณลบเนื้อหาที่คุณได้ทำการเผยแพร่ หรือหากคุณทำการลบบัญชีผู้ใช้จัมโบ้ไลฟ์ คุณเข้าใจว่าเนื้อหานั้นยังคงถูกเก็บไว้อยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูลสำรองภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล (ไม่มีใครสามารถเข้าถึงเนื้อหานั้นได้)
 • ▪ การให้บริการของจัมโบ้ไลฟ์อาจมีการหยุดชะงักในบางครั้งเนื่องจากการบำรุงรักษาหรืออัพเดต การซ่อมแซมฉุกเฉิน ลิงก์การสื่อสารหรืออุปกรณ์เกิดความล้มเหลว หรือเหตุผลอื่นใด ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการดัดแปลง การระงับ การทำงานผิดพลาด การสูญเสียเนื้อหาที่เผยแพร่ของคุณ หรือความเสียหายรูปแบบอื่นใด
 • ▪ นอกจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว เนื้อหาใด ๆทั้งหมดที่คุณเผยแพร่นั้นไม่ถือเป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือเปิดเผยเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ คุณเข้าใจและตกลงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับจัมโบ้ไลฟ์จะไม่มีความลับต่อกัน จัมโบ้ไลฟ์ไม่มีภาระผูกพันในการเก็บเนื้อหาที่เผยแพร่ของคุณเป็นความลับ ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้หรือการเปิดเผยเนื้อหาที่เผยแพร่ของคุณโดยจัมโบ้ไลฟ์หรือผู้ใช้รายอื่น
 • ▪ บริการบางส่วนของจัมโบ้ไลฟ์ได้รับการสนับสนุนรายได้จากการลงโฆษณา ดังนั้นการบริการของจัมโบ้ไลฟ์จะแสดงโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย คุณตกลงให้จัมโบ้ไลฟ์ลงโฆษณา ทำการส่งเสริมการขายภายใต้นามของจัมโบ้ไลฟ์หรือโดยใช้เนื้อหาที่เผยแพร่ของคุณ การกระทำนี้อาจทำให้เนื้อหาที่เผยแพร่ของคุณมีการถูกปรับแต่ง แก้ไข คุณตกลงว่าเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับแต่ง เนื้อหาที่คุณเผยแพร่
 • ▪ คุณเข้าใจว่าบริษัทไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดและขั้นตอนเกี่ยวกับบริการรับชำระเงิน เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน หรือข้อความเชิงพาณิชย์บนหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการของจัมโบ้ไลฟ์ได้ทั้งหมด
 • ▪ บริการจัมโบ้ไลฟ์มีเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของจัมโบ้ไลฟ์ (“เนื้อหาของจัมโบ้ไลฟ์” ) บริษัทเป็นเจ้าของและขอสงวนสิทธิ์ในเนื้อหาของจัมโบ้ไลฟ์ทั้งหมด รวมทั้งลิขสิทธิ์ ผลงาน ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิฐษ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า รูปลักษณ์ทางการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ความรู้ ซอร์สโค้ด และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎเกณฑ์ทั้งหมด คุณไม่สามารถลบ ปกปิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์อื่นๆ ที่เพิ่มหรือมาพร้อมกับเนื้อหาของจัมโบ้ไลฟ์ คุณไม่สามารถใช้ คัดลอก สร้าง แก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาที่มาจากจัมโบ้ไลฟ์ได้
 • ▪ บริษัทเป็นเจ้าของชื่อ โลโก้ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายทางการค้าจัมโบ้ไลฟ์ หากคุณไม่ได้รับอนุญาตทางลายลักษณ์อักษรจากบริษัท คุณไม่สามารถนำไปใช้ คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วนได้
 • ▪ เนื้อหาและโปรแกรมบนบริการของจัมโบ้ไลฟ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่อนุญาตให้คัดลอก วิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) แปลโปรแกรมกลับไปยังภาษาต้นตอระดับสูง (Decompile) หรือแปลภาษาของเครื่องให้เป็นภาษาแอสเซมบลี (Disassemble) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมด และบริษัทอาจทำการปรับค่าชดเชยจากผู้ที่ได้ฝ่าฝืนได้ตามกฎหมาย

สิทธิในการเปลี่ยนแปลงบริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบริการต่างๆ หรือระงับบัญชีสมาชิกตามสัญญาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆภายนอก สำหรับปัญหา ความไม่สะดวก หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดหรือเปลี่ยนแปลงบริการหรือยุติบริการบัญชีสมาชิก

 • 1. การให้บริการของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์จัมโบ้ไลฟ์อาจมีการอนุญาตให้โต้ตอบ เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือมีไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณสามารถเลือกผู้ให้บริการบุคคลที่สามทีจะเชื่อมต่อกับระบบจัมโบ้ไลฟ์ของคุณได้ หลังจากที่มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองแล้ว แม้ว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจไม่ได้อยู่ในขอบเขตและอยู่ภายใต้ในการควบคุมของจัมโบ้ไลฟ์ แต่การให้บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจมีการโต้ตอบ เชื่อมโยง รวบรวม และดึงข้อมูล (รวมทั้งข้อมูลการติดต่อ) จากบัญชีผู้ใช้บริการจัมโบ้ไลฟ์ของคุณ คุณเข้าใจว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สามเท่านั้น จัมโบ้ไลฟ์ไม่ได้ทำการควบคุม ดูแลรักษา หรือรับประกันการบริการของผู้ให้บริการที่สามเหล่านี้ ดังนั้นคุณเข้าใจโดยแจ้งว่าจัมโบ้ไลฟ์จะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการ แอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรือมีหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องบริษัทจะไม่ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าหรือเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ อีเมล และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะอนุญาตให้บริษัทในเครือหรือหุ้นส่วนของบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้บริการด้านอื่น ๆ คุณตกลงและยอมรับว่าบริษัทอาจรวบรวมสถิติรายงานการเป็นสมาชิกโดยอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากสถิติรายงานนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยตัวตนของผู้ใช้ใดๆ คุณตกลงและอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลเหล่านั้นในงานทางกฎหมายและสาธารณะ คุณตกลงว่าบริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายเมื่อเกิดสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • 1. ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของตุลาการ ตำรวจ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ ตามขั้นตอนทางกฎหมาย
 • 2. เมื่อพฤติกรรมของคุณละเมิดกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระเบียบการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • 3. เมื่อมีบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับในกรณีฉุกเฉิน เพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้งานท่านอื่นของบริษัทหรือบุคคลภายนอก
▸ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามมาตรา 8 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 • 1. บริษัทอาจใช้ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายการความเป็นส่วนตัวของบริษัท กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การทำธุรกรรมออนไลน์ กิจกรรมออนไลน์ การให้บริการ การส่งเสริมการตลาด ฯลฯ เป็นต้น
 • 2. คุณสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ตามความต้องการของคุณ เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขประจำตัวประจำตัวประชาชน (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลหรือที่อยู่อาศัย) เป็นต้น
 • 3. คุณตกลงและยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้กิจกรรมการดำเนินงานในโปรแกรมเสริม โปรแกรมการค้นหา การยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความการส่งเสริมการขาย การติดต่อทาง social media การแจ้งรับรางวัลกิจกรรม และการแจ้งเตือนการแก้ไขข้อบังคับ เพื่อการยืนยันตัวตนของคุณและเพื่อสื่อสารกับคุณ การให้บริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทในเครือหรือพันธมิตรของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณ ตลอดจนการใช้นโยบายและระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอื่นๆ
 • 4. คุณตกลงและยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนกว่าสัญญาระหว่างคุณและบริษัทจะสิ้นสุดลง
 • 5. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถทำการร้องขอบริษัทเพื่อทำการ (1) สอบถามและตรวจสอบ (2) จัดทำสำเนา (3) ขอเพิ่มเติมหรือทำการแก้ไข (4) หยุดใช้และรวบรวม หรือ (5) ลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
 • 6. คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทหรือไม่ แต่หากบริษัทพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เพียงพอที่จะยืนยันตัวตนของคุณ หรือพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้นั้นใช้โดยฉ้อโกง ยักยอก บริษัทขอสงวนสิทธิระงับบริการของคุณชั่วคราว รวมทั้งกิจกรรมที่มีรางวัลพิเศษ โปรโมชั่นต่างๆ เป็นต้น บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
 • 7. นอกเหนือจากข้อมูลที่กล่าวมาบนข้างต้นแล้ว ยังรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

▸ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ตามมาตรา 8 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 • 1. บริการของจัมโบ้ไลฟ์และบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันหรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับการผลการใช้งานใดๆ รวมไปถึงความสามารถในการขายสินค้า การใช้งานกับวัตถุประสงค์อื่นที่เจาะจง และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัทไม่รับประกันว่าบริการของจัมโบ้ไลฟ์ จะปลอดภัย เชื่อถือได้ ปราศจากข้อผิดพลาดจากการทำงาน หรือระบบราบรื่นไร้ที่ติเสมอ ไม่มีการหยุดชะงัก จัมโบ้ไลฟ์จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา หรือข้อมูลของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ยกเว้นแต่ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ พนักงาน และตัวแทนของจัมโบ้ไลฟ์ ("บริษัท") อาจมีการเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งานและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลประโยชน์หรือค่าเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงการใช้บริการหรือจากจัมโบ้ไลฟ์ แม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวแล้วก็ตาม สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณตกลงว่าบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยสูงสุดที่ 100 เหรียญดอลล่าสหรัฐ หรือจำนวนที่คุณจ่ายให้กับเราภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะสูงกว่า
 • 2. บริษัทจะไม่รับรองหรือรับประกันเนื้อหาที่เผยแพร่โดยผู้ใช้งานจัมโบ้ไลฟ์ และเราขอประกาศอย่างชัดเจนว่าเราจะไม่ชดเชยความเสียหายใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น การบาดเจ็บ การเรียกร้อง การรับผิด หรือความรับผิดต่อบุคคลหรือเรื่องใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ
 • 3. บริษัทจะให้บริการต่าง ๆ ตามแผนแพ็คเกจที่มีอยู่ สำหรับความต้องการพิเศษโดยเฉพาะของผู้ใช้ บริษัทไม่รับประกันว่าบริการนี้จะตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

▸ ค่าตอบแทน

1. คุณและบุคคลภายนอกที่ใช้และดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ระบบการให้บริการจัมโบ้ไลฟ์ ตกลงที่จะรับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้ (รวมถึงผลลัพธ์ของการกระทำโดยตรงหรือโดยอ้อมของคุณบนระบบการให้บริการของจัมโบ้ไลฟ์ และการกระทำของผู้อื่นในนามของคุณ) คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบริการจัมโบ้ไลฟ์จากการเรียกร้อง หนี้ ความเสียหาย การสูญเสียและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและค่าดำเนินคดีตามสมควร) ต่อการให้บริการจัมโบ้ไลฟ์:

 • (a) เนื้อหาที่คุณเผยแพร่ การเชื่อมต่อ หรือการใช้บริการของจัมโบ้ไลฟ์
 • (b) คุณละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของจัมโบ้ไลฟ์
 • (c) การละเมิดสิทธิ์ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม รวมทั้งในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อเสียง ความลับ ความเป็นเจ้าของ ค่าความนิยม รูปภาพ ชื่อหรือความเป็นส่วนตัว
 • (d) การละเมิดกฎหมาย ระบบ บรรทัดฐาน ระเบียบหรือคำสั่งของรัฐบาล หรือ
 • (e) การบิดเบือนความจริงหรือการกระทำผิดที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้งาน ตามคำขอที่สมเหตุสมผลของเรา คุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราเพื่อปกป้องและตอบสนองต่อคำขอของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดต่อความเสียหายต่อผู้ใช้งาน บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ต่าง และมีสิทธิในการตอบและพิจารณาคดีแต่เพียงผู้เดียว และคุณตกลงว่าคุณจะไม่ตกลงกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา


2. ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถเคร่งครัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการบางอย่างหรือบางส่วน แต่ไม่ได้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านั้นจะถูกละเว้น


3. กฎหมายที่บังคับใช้ อำนาจศาลและการระงับข้อพิพาท

 • ▪ ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายไทย หากมีการฟ้องร้องหรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งานและจัมโบ้ไลฟ์เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายไทย
 • ▪ สำหรับการฟ้องร้องหรือเกิดข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท คุณตกลงที่จะใช้ศาลแพ่งกรุงเทพมหานครเป็นเขตอำนาจศาล และคุณตกลงว่าจะไม่ใช้ความไม่สะดวกของสถานที่พิจารณาคดีมาเป็นข้อต่อสู้หรือการเรียกร้องต่อคดี

4. ไม่สามารถทำการโอนและมอบสิทธิ์ได้โดยปราศจากการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท คุณไม่สามารถโอน มอบสิทธิ์ภาระผูกพันทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การโอนหรือการมอบสิทธิ์ของคุณหากไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัทเป็นลายอักษรจะถือว่าเป็นโมฆะ แต่เราอาจโอน มอบสิทธิ์ภาระผูกพันทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากคุณ


5. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดเหล่านี้จะถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณและจัมโบ้ไลฟ์ โดยจะมีอำนาจเหนือข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้


6. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการใดๆ ของบริษัทขัดแย้งกับกฎหมายที่ใช้บังคับหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ให้ถือเป็นโมฆะ โดยมีข้อกำหนดว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการดังไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ การดำเนินงาน หรือความถูกต้องของข้อกำหนดอื่น ๆ ข้อขัดแย้งหรือการข้อกฎที่ใช้บังคับไม่ได้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่น ๆ และความถูกต้องของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้。


7. ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ เราไม่ได้มีเจตนาใดๆ ที่จะปล่อยให้ข้อมูลผู้ใช้บริการของจัมโบ้ถูกแพร่กระจายหรือถูกใช้โดยบุคคลที่สามหรือถูกใช้โดยอำนาจศาล แต่หากคุณได้กระทำการกระทำใดๆที่ขัดต่อกฎหมายท้องถิ่น บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการใช้งานบัญชีของคุณทันที ข้อกำหนดนี้ถูกเขียนขึ้นมาเป็นภาษาจีน และถูกแปลเป็นภาษาไทย หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างฉบับแปลของข้อกำหนดในการให้บริการนี้และฉบับภาษาจีน ให้ถือเอาฉบับภาษาจีนเป็นหลัก

Contact Us

สมัครทดลองใช้ฟรี 14 วัน

แอดไลน์ @jamboliveth

มีอะไรให้จัมโบ้ไลฟ์ช่วยไหม?

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถฝากช่องทางการติดต่อของคุณ (เช่น LINE, Whatsapp หรือเบอร์โทรศัพท์) แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไปให้เร็วที่สุด